Pokyny a instrukce pro účastníky akce Řopík 2013

1.Ustanovení pro účinkující a doprovod.

1.1. Registrace

Po příjezdu na místo shromáždění akce Řopík, tj. do prostoru vrchu Kočičák u obce Blatno u Chomutova je nezbytné provést zaregistrování vašeho celku či jednotlivce ve štábu akce.

  • Místo registrace bude viditelně označeno.
  • Registrace bude probíhat v pátek 20.09.2013 od 16:00 do 20:00 hodin a v sobotu 21.09.2013 od 7:30 do 10:00 hodin. 

1.1.1. Podmínky registrace

Registrované osoby jsou rozděleny na účinkující a jejich doprovod

  • Účinkující – osoby, které se aktivně účastní bojových ukázek. Mají nárok na stravu -1x kádéčko
  • Doprovod – osoby, které přijedou s účinkujícími, ale neúčastní se bojových ukázek (manželky, milenky, děti, fotografové apod.).Stravu mohou koupit u stánků či v hospodě.

Při registraci je každý povinen podepsat čestné prohlášení, že se akce účastní pouze na vlastní nebezpečí. Dále je možnost se na místě připojistit (částka cca 30 Kč). Nebo musí předložit doklad o vlastním připojištění. Pokud osoba nesplní jednu z těchto podmínek, nebude zaregistrována a bude s ní jednáno, jako s běžným návštěvníkem akce !!!

Pro registraci můžete použít registrační formulář (viz. příloha). Urychlí to registraci zejména větších skupin.(Možnost si formulář vyzvednout před akcí).Odevzdat do 10.00 hod.v sobotu 21.9.2013

Osoby, které přivezou svojí legálně drženou zbraň, musí mít u sebe ZP a průkaz zbraně.

Po zaregistrování budou osobě vydána strava.

1.2. Týlové zabezpečení 

1.2.1. Ubytování

Ubytování pro účinkující a jejich doprovod je v určeném ohraničeném stanovém táboře. Celý tábor bude střežen hlídkami strážní služby, které budou mít za úkol hlásit porušení organizačních omezení a zákazů vedení celé akce.

Budou dbát na to, aby se v prostorech, které nejsou určeny pro veřejnost nepromenádovaly osoby podezřelé a zejména lovci suvenýrů. Vstup diváků bez doprovodu je do tábora  přísně zakázán !(Své kamarády a příznivce hlásit u registrace!!)

Pokud si někdo bude chtít vytvořit dobové ležení, bude mu v rámci tábora a dle možností vyčleněn prostor.Dozor a hlídání dobových táborů si zabezpečuje každý sám.

1.2.2. Strava

Strava je zajištěna formou vojenských konzerv(jedním balením kádéčka). Strava bude účastníkům vydána na základě předložené registrace (viz odstavec „Registrace“). V den akce budou v prostoru stánky s občerstvením. Místní vás mohou navést na restaurační zařízení v okolí. POZOR, platí zákaz pohybu uniformovaných účastníků mimo areál Řopíku !!!

1.2.3. Udržování pořádku

V táboře je třeba udržovat pořádek !!! Každý velitel skupiny dostane při registraci igelitový pytel na odpadky, který po naplnění vyhodí do určeného kontejneru. Náhradní pytle jsou k dispozici ve štábu akce.

1.2.4. Parkování

Nevojenská a nedobová vozidla účastníků budou zaparkována okolo tábora pro účastníky. Parkoviště budou vyznačena. Vozidla dobová mohou být součástí dobových táborů.

1.2.5. Obecné

Hlídání soukromých věcí není zajištěno. Každý si za ně odpovídá sám. Dbejte na to, aby nebyly ponechávány bez dozoru nebo na viditelných místech. Pokud se vzdálíte, mějte věci vždy u sebe nebo schované a zajištěné proti odcizení.

Prosíme tedy aby všichni dávali pozor na majetek i ostatních a v případě narušení poklidného setrvání v místě tyto skutečnosti ohlásili přítomné hlídce PČR, hlídce tábora nebo přímo organizátorům akce, kteří se postarají o nápravu osobnosti postižené nutkáním si přivlastňovat cizí věci.

2. Bezpečnostní nařízení a omezení

2.1. Insignie, uniformy apod.

Mimo prostor shromaždiště vojsk je zakázáno nošení uniformy, vyjma povolených částí programu . Předchází se problémům z minulosti. Ze zákona je zakázáno nošení insignií SS a symbolů nacistické strany, mimo vyhrazený prostor a ukázky.

Pokud bude někdo zajištěn hlídkou PČR mimo akci, bude proti němu postupováno dle zákona a pořadatelé se o tohoto distancují a jednotlivec, či skupina bude vyhoštěna mimo rámec akce, ať je odkudkoliv.

Rovněž je zakázáno před akcí, během akce a po akci používat nacistických pozdravů. Tj. zvedání paže, slovní projev (zde je možnost zneužití ve veřejných sdělovacích prostředcích, či to může být presentováno jako provokace). Toto jednání pak bude posuzováno jako trestný čin.

2.2. Alkohol

Před vlastní akcí a v průběhu akce je přísný zákaz konzumace alkoholu pro všechny přímé účastníky akce !!! Je zde reálná možnost kontroly ze strany PČR a dotyčný pak způsobí problémy jak sám sobě, tak pořadateli.

Proto apelujeme na Váš zdravý rozum a věříme, že při kontrole před ukázkami hlídkou PČR a jejich nástroje známého všem řidičům – „Altestu“ – bude vše O.K. !!!

2.3. Účinkující

Do ukázek budou připuštěny pouze osoby, které dosáhly věku minimálně 15-ti let. Osoby mladší 18-ti let budou na akci připuštěni v případě přítomnosti zákonného zástupce nebo na základě hodnověrného dokladu se souhlasem těchto, nemají však možnost získat zbraň a budou zařazeni do rolí nabíječů, spojařů, zdravotníků a pod.

Malé děti do ukázek nepatří a to ani v technice !!! Může dojít k vážnému poškození jejich zdraví. Svézt na technice se mohou až po ukázkách nebo se zúčastnit za doprovodu rodičů doprovodných programů.

2.4. Zbraně

Výzbroj a pyrotechnika je zajištěna od firem,které mohou na takovéto ukázky zbraně pronajímat( OBOS Praha.nebo Barrandov Praha)

Držení nepovolených zbraní není dovoleno a bude postupováno hlídkou PČR dle zákona !!!

Od příjezdu do počátku akce v sobotu 21.9.2013 je zakázáno jakékoliv používání zbraně (mimo ukázky, které je nutné dohodnout s vedením akce Řopík) a jakékoli používání pyrotechniky v jakékoliv podobě. V den konání akce toho budou mít v okolí  obyvatelé dost.

Upozorňujeme na bezpečnou vzdálenost při střelbě ! Nesmí se používat náhražkové náboje a pyrotechnika vlastní výroby!! (Papírové kulky, sádrové granáty, rakety a pod.)

Bude provedena kontrola zásobníků a zásobního střeliva!!!

Organizátoři neručí za případně ztráty, neboť vše uhlídat nelze. Vzhledem k minulým událostem doporučujeme všechny soukromé věci, zejména zbraně mít schované a zamčené !!! Nehledě na to, že člověk, který manipuluje se zbraní pod vlivem alkoholu se vystavuje trestnímu postihu !!!

3. Organizační

     V případě nejasností či pomoci jsou tu vedoucí ukázek a členové organizačního štábu a ti Vám pomohou. Nikdo jiný není kompetentní podávat informace. Toto se také týká komunikace s hromadnými sdělovacími prostředky – je určen vedoucí akce před ukázkami a pouze ten bude kompetentní podávat jakékoliv informace o průběhu a organizaci akce Řopík 2013. Osoby,které mohou podávat ostatní informace budou upřesněny a označeny při nástupu.

Při ukázkách boje bude mít každá skupina svého velitele a ten odpovídá za kázeň a proto se na něj obracejte. Obsluha techniky bude rozdělena k jednotlivým jednotkám a velitel této jednotky probere na poradě,kde a kam technika pojede. Bude brán zřetel na stáří a možnosti techniky a zejména na zručnosti její obsluhy.

Před začátkem akce velitelé budou zodpovídat za to,aby se ze zbraní začalo střílet na povel a ne že před akcí budou „vyplácány“ všechny náboje.

Nástup všech účinkujících  a brífing s generálkou k ukázce bude v 10:30 hodin na určeném místě.                                                              

4. Ustrojenost a vzhled jednotek

Účinkující musí mít vojenský vzhled. Tedy vlasy ostříhané (nejlépe dobový vojenský účes). Tváře oholené, maximálně mít nějaký dobově vyhlížející pěstěný knírek. Náušnice, náhrdelníky, náramky apod. se skutečně v té době v armádě nevyskytovaly.

Ústroj a vybavení musí odpovídat předpisům danému období. Tedy zejména pro rok 1941 šedivé uniformy a maskáče na německé straně (na hlavě nosit přílbu nebo lodičku). Přemíru vyznamenání raději odložte a nechte si jí na nějakou parádu. Maskování bude omezeno na celty se vzorem „lámaná skála“a tarnmuster jednotek SS.

Výzbroj odpovídající době a armádě je brána jako samozřejmost. Bude možnost si některé zbraně zapůjčit.

Organizátoři neručí a vzdávají se odpovědnosti za jakékoliv poškození zdraví, které vznikne právě přestoupením výše uvedených ustanovení a porušením pravidel pohybu na střelnici . 

 

Velitel či jednotlivec bere na vědomí výše uvedená ustanovení toho pokynu a seznámí své podřízené. 

 

Za vedení klubu KVH NORD – SEVER Chomutov 

 

Jaroslav Říha ,  vedoucí klubu

  

Kontaktní osoby: 

Jaroslav Říha – vedoucí  organizačního štábu

Tel: 775597781

 

Soubory ke stažení:

Pokyny Řopík 2013

Účastnický list akce Řopík 2013

Sponzor webu

Facebook